ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ข่า

การส่งออก ข่า มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ข่า
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) กฎุกกโรหินี ข่าหยวก ข่าหลวง
สะเอเชย เสะเออเคย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Galangal
ชื่อวิทยาศาสตร์ Languas galanga
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 HS 0783
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ข่า เป็นพืชล้มลุก มีลําต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า “เหง้า” มีข้อและปล้องชัดเจน มักคดไปมา มีรากแข็ง หลายเส้นออกมาจากเหง้าข่า เนื้อในสีเหลืองและมีกลิ่นหอมเฉพาะ หน่อข่าอ่อน เป็นหน่อของข่าที่ เพิ่งจะแทงยอดออกมาจากลําต้นใต้ดิน อายุประมาณ 3 เดือน เรียกหน่อข่า อายุ 6-8 เดือน เรียกข่า อ่อน อายุมากกว่า 1 ปี จัดเป็นข่าแก่
วิธีการเลือกซื้อข่าให้ได้คุณภาพดี คือ มีลําต้นสีเขียวอ่อนๆ และดูสดตรงส่วนปลายลําต้น ส่วนเหง้า ไม่เหี่ยวหรือเป็นสีน้ําตาล เหง้ามีสีขาว สําหรับข่าอ่อนสามารถใช้เล็บจิกลงไปที่เนื้อข่าได้ง่ายกว่าข่า แก่
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ข่า ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 6-8 เดือน สําหรับเก็บขายเป็นข่าอ่อน ส่วนข่าแก่จะปล่อยจนอายุ 1 ปีขึ้นไป ใช้น้ํา ทําความสะอาดล้างดินออกให้หมด ตัดแต่งรากและลําต้นออก แล้วแช่น้ําสะอาดผสมสารส้ม จะช่วยให้ข่าสดอยู่ได้หลายวัน

ชนิด
 ข่าแก่
 ข่าอ่อน
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงใน ถุงพลาสติกใสหรือถุงตาข่าย
 บรรจุใส่ถุงพลาสติกใส น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงตาข่าย น้ําหนัก 20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ล้างให้สะอาด แล้วบรรจุใส่ถุงตาข่ายหรือกล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงตาข่าย น้ําหนัก 20 ก.ก.