เนื้อสัตว์จากพืช ผัก Plant Based Meat,  โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

มูลค่าตลาดอาหารวีแกน/มังสวิรัติที่สำคัญในตลาดโลกปี 2561 โรงงาน|ผลิต|ทำแบรนด์|สร้างแบรนด์|อาหาร|กึ่ง|สำเร็จ

หากใช้จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนที่ออกวางจำหน่ายในตลาดปี 2557-2561 เป็นเกณฑ์
จะพบว่า ตลาดอาหารวีแกนโลกขยายตัวสูงถึงร้อยละ 31 โดยกลุ่มประเทศในยุโรปเป็นตลาดอาหาร
วีแกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกวางจำหน่ายในตลาด 9,396 ผลิตภัณฑ์ หรือสัดส่วนร้อยละ 60 รองลงมาได้แก่ กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ สัดส่วนร้อยละ 15 เอเชียแปซิฟิก สัดส่วนร้อยละ 13 ลาตินอเมริกา สัดส่วนร้อยละ 7 ตะวันออกกลางและแอฟริกา สัดส่วนร้อยละ 4

กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนที่ออกวางจำหน่ายมากที่สุดใน
โลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) ได้แก่ กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 79 (ส่วนใหญ่เป็นประเทศบราซิล อาร์เจนติน่า และโคลัมเบีย) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรป ขยายตัวร้อยละ 39 เอเชีย แปซิฟิก ร้อยละ 23 ตะวันออกกลางและแอฟริกา ขยายตัวร้อยละ 20 และกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ขยายตัวร้อยละ 16

ยุโรปเป็นตลาดอาหารวีแกนที่มีโอกาสทางการตลาดมากที่สุดของโลกในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภค
ตื่นตัวในเรื่องวีแกนเป็นอย่างมาก ทำให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทรนด์วีแกนเกิดการขยายตัวตามไปด้วย โดย 5 ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และอิตาลี ติดอยู่ในกลุ่ม Top 10 ที่มีจำนวนผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนออกวางจำหน่ายมากที่สุดในโลก หากจำแนกเป็นรายประเทศ พบว่า สหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนที่ออกวางจำหน่ายมากที่สุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนที่จำหน่ายในตลาดโลก รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริการ้อยละ 10.7 และเยอรมนี ร้อยละ 9.6

ทวีปเอเชียแปซิฟิกมีผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนที่ออกวางจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ไม่สูงนักที่ร้อยละ
23 ในช่วง 5 ปีหลัง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียยังมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ผู้ผลิตจึงยังไม่ได้พัฒนาสินค้าอาหารใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมากนัก นอกจากนี้ แม้ว่าเอเชียจะมีจำนวนประชากรที่เป็นมังสวิรัติอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและจีน แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมบริโภคพืชผักและผลไม้สดที่หาได้ง่ายกว่า ส่งผลทำให้ตลาดอาหารวีแกนยังไม่เติบโตเท่าที่ควร