เครื่องดื่ม สุรา

Thailand community liquor สุราชุมชน วันชนะชัย OEM|ODM|โรงงาน|ผลิต|รับทำ ทำแบรนด์ ผลิต

การขออนุญาตผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน วันชนะชัย

มาตรา 153 แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ผู้ผลิตใดประสงค์จะผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย หรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย ไว้ในครอบครองให้ขออนุญาตและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

สุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน หมายความว่า สุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชนิดสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย ขาว ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน ซึ่งสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี
มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้ำสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย โดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน

  • ผลิตจากวัตถุดิบจำพวกข้าว หรือแป้ง หรือผลไม้หรือน้ำผลไม้หรือ
    ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆไปหมักกับเชื้อสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย เพื่อให้เกิดมีแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ
  • จากนั้นนำไปต้มกลั่นโดยใช้เครื่องต้มกลั่นสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย ที่ติดตั้งในโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตปรุงแต่งด้วยน้ำ
  • โดยให้แจ้งชนิดและสัดส่วนวัตถุดิบเป็นสาระสำคัญที่ใช้ผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบด้วย

คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการกลั่นสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย ชุมชน

ขนาดภาชนะบรรจุสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน

  • ขนาด 0.330 ลิตร
  • ขนาด 0.625 ลิตรขึ้นไป

แรงแอลกอฮอล์สุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี

คุณสมบัติของผู้ผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน
เป็นสหกรณ์
เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีภูมิลำเนาอยู่ใน พื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
จากนั้นคุณก็ยื่น ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จากนั้นจึงยื่น คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

นอกจากนี้ เมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการที่ขายสินค้า ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หากคุณมีรายรับจากการขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อกรมสรรพากร

แต่หากรายได้จากยอดขายของคุณไม่เกินนี้คุณก็สามารถยื่นจดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เช่นกัน และในกรณีที่คุณต้องการส่งออกสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนไปขายยังต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน โดยผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด จะต้อง จัดทำรายงานภาษี เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย