ขาย ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ขาย พืชไร่,  ซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ซื้อ พืชไร่,  รับซื้อ พืชไร่,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ราคา พืชไร่,  ส่งออก พืชไร่

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก แห้ว ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต พืชไร่ แห้ว

การส่งออก พืชไร่ แห้ว มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) แห้ว
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) สมหวัง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chinese water chestnut
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eleocharis dulcis (Burm. f.)
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VR 3001
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป แห้ว มีลักษณะรูปทรงกลมแป้น มีข้อและปล้องพาดอยู่เป็นเส้นรอบหัว เมื่อแก่เปลือกแห้งจะเป็นสีน้ําตาลแดงจนถึงดําสนิท
วิธีการเลือกซื้อแห้ว ให้ได้คุณภาพดี คือ ต้องมีขนาดอย่างน้อยประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง3 เซนติเมตร. ขึ้นไป เนื้อแห้วมีสีขาวกรอบ
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
แห้ว ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 7-8 เดือนขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยว ล้างหัว ผึ่งให้แห้ง เก็บรักษาโดยบรรจุใน ภาชนะที่รักษาความชื้นได้ หรือเก็บในอุณหภูมิ 1-4 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นานกว่า 6 เดือนขึ้นไป
ชนิด
 แห้วดิบ/สมหวังดิบ
 แห้วต้ม/สมหวังดิบ
 แห้วต้ม/สมหวังต้ม แบบปอกเปลือก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ บรรจุใส่ถุงพลาสติกใส หรือถุงกระสอบ หรือ กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 8-10 ก.ก.
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 10-15 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 20-30 ก.ก.
 แห้วแบบปอกเปลือก บรรจุใส่ซองพลาสติกแล้วปิดผนึกแบบสูญญากาศ น้ําหนัก 0.5หรือ 1 ก.ก. แล้วใส่กล่อง จํานวน 10 หรือ20 ซองต่อกล่อง