ขาย ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ขาย พืชไร่,  ซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ซื้อ พืชไร่,  รับซื้อ พืชไร่,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ราคา พืชไร่,  ส่งออก พืชไร่

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก มันแกว ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต พืชไร่ มันแกว

การส่งออก พืชไร่ มันแกว มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มันแกว
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jícama
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pachyrhizus erosus (L.)
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VR 0601
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มันแกว มีลักษณะรูปทรงมนกลมปลายเรียวแหลม เปลือกเหนียวบาง มีสีน้ําตาลอ่อน เนื้อในสีขาว กรอบฉ่ํา วิธีการเลือกซื้อมันแกว ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกหัวมันแกวขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางที่มีผิวสีน้ําตาล มันแกวที่ดีควรมีเปลือกที่มันเงาเล็กน้อย ไม่ใช่เปลือกด้าน เลือกมันแกวที่ไม่มีรอยและไม่มีส่วนที่ช้ํา
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มันแกว ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 10 เดือนขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยวเก็บรักษาในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นานประมาณ 2 เดือน
บรรจุภัณฑ์ ขนาด/ชนิด
 มันแกว เบอร์เล็ก/ใหญ่
 มันแกว ล้างดิน/ไม่ล้างดิน
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5-10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงกระสอบหรือห่อโฟมตาข่ายแล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 20-30 ก.ก.
 ห่อด้วยโฟมตาข่ายแบบแยกชิ้น แล้วบรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 10 ก.ก.