ขาย ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ขาย พืชไร่,  ซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ซื้อ พืชไร่,  รับซื้อ พืชไร่,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ราคา พืชไร่,  ส่งออก พืชไร่

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ถั่วลิสง ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต พืชไร่ ถั่วลิสง

การส่งออก พืชไร่ ถั่วลิสง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ถั่วลิสง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ถั่วคุด ถั่วดิน ถั่วยี่สง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Peanut
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arachis hypogaea L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.4900-2554
มาตรฐานบังคับ มกษ.4702-2557
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 SO 0697
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 36 : 2014
ข้อมูลทั่วไป ถั่วลิสง มีลักษณะรูปทรงเป็นฝักมีสีขาวนวลหรือสีน้ําตาลอ่อนๆ ในหนึ่งฝักจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ1-6 เมล็ด เปลือกมีลักษณะแข็งและเปราะ มีลายเส้นชัด เมล็ดมีเยื่อหุ้มตั้งแต่สีขาว สีม่วงแดง สีแดงและสีน้ําตาลอ่อน
วิธีการเลือกซื้อถั่วลิสง ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกที่เมล็ดเต็มไม่แตกออก แต่ละเมล็ดมีขนาดใกล้เคียงกัน เปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดถั่วนั้นจะต้องเป็นเงา มีสีน้ําตาลแดงไหม้ มีเส้นใยปรากฏอยู่โดยรอบ
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ถั่วลิสง ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 95-105 วัน หลังเก็บเกี่ยว ให้มัดรวมกันเป็นมัด หงายด้านที่มีฝักขึ้นผึ่ง รอปลิดฝัก ใช้มือปลิดฝักทีละฝัก ควรสังเกตถั่วเน่าเสีย มีแมลงเจาะทําลาย ถั่วลีบ ไม่ควรปลิดรวมกัน นําถั่วที่คัดเลือกแล้วไปตากแดดหรือผึ่งลม ควรตากบนพื้นซีเมนต์ หรือพื้นที่ที่แห้ง แล้วเกลี่ยให้บางสม่ําเสมอ ไม่ควรหนาเกิน 5 เซนติเมตร. ตากซ้ํา4–6 วัน แล้วแต่ความยาวช่วงแสงแดดและพื้นที่ตาก ลดความชื้นให้เหลือ 8% ตรวจสอบความชื้นโดยแกะเปลือก ดูเมล็ดให้เปลือกหุ้มเมล็ดหลุดร่อนออกได้ สามารถใส่กระสอบเก็บไว้รอจําหน่ายผลผลิตได้
ชนิด/พันธุ์
 ถั่วลิสงเกษตรดิบ (คละ)
 ถั่วลิสงเกษตรต้ม (คละ)
 ถั่วลิสงพื้นเมืองดิบ (คละ)
 ถั่วลิสงพื้นเมืองต้ม (คละ)
 ถั่วลิสงกระเทาะเปลือก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกใสหรือถุงกระสอบ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 20 หรือ 25 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกถูกบรรจุใส่ถุงกระสอบหรือบรรจุใส่ซองพลาสติกและปิดผนึกปากซองแบบสูญญากาศ แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ หรือ บรรจุใส่ถุงกระสอบ
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 20 หรือ 25 ก.ก.
 บรรจุใส่ซองพลาสติกและปิดผนึกปากซองแบบ
สูญญากาศ น้ําหนัก 200 หรือ 500 หรือ 1,000กรัม แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ จํานวน 10-50 ถุงต่อกล่อง