ขาย ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ขาย พืชไร่,  ซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ซื้อ พืชไร่,  รับซื้อ พืชไร่,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ราคา พืชไร่,  ส่งออก พืชไร่

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ข้าวโพดหวาน ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต พืชไร่ ข้าวโพดหวาน

การส่งออก พืชไร่ ข้าวโพดหวาน มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ข้าวโพดหวาน
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sweet corn
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.1512-2554
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 GC 4615
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 28 : 2011
ข้อมูลทั่วไป ข้าวโพดหวาน มีลักษณะรูปทรงฝัก มีสีเหลือง รูปทรงกระบอก มีเปลือกหุ้มฝัก และรสหวาน
วิธีการเลือกซื้อข้าวโพดหวาน ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกเปลือกสีเขียวอ่อน เมล็ดมีสีเหลืองนวล
ภายในเมล็ดเต่งตึง เรียงเต็มแถว ไม่มีช่องโหว่ ไร้กลิ่นเหม็นเปรี้ยว เมื่อใช้เล็บจิกเมล็ดบริเวณปลาย
ฝักจะมีน้ําแป้งไหลออกมา
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดหวานพันธุ์เบา ควรเก็บเกี่ยวหลังจากหยอดเมล็ด 55-65 วัน ข้าวโพดหวานพันธุ์ปานกลาง ควรเก็บเกี่ยวหลังจาก หยอดเมล็ด 70-85 วัน ข้าวโพดหวานพันธุ์หนัก ควรเก็บเกี่ยวหลังจากหยอดเมล็ด 90 วันขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยว ควรเก็บฝัก ข้าวโพดหวานในที่ร่ม และไม่ให้รับแสง ไม่กองฝักข้าวโพดบนพื้นดิน ควรวางบนพื้นที่ยกสูงด้วยไม้หรือวางกองบนพื้นซีเมนต์ ที่ทําความสะอาดแล้ว และไม่กองสูงในปริมาณมาก เพราะจะทําให้ข้าวโพดร้อน เกิดการช้ํา ความหวานลดลงเปลือกหุ้มฝัก เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล นํามาลอกเปลือกออก ทันทีหลังการเก็บเกี่ยวและทําความสะอาดเพื่อลดปริมาณเชื้อราตามที่ต่างๆ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศเซลเซียส
ขนาด/พันธุ์
 ข้าวโพดขาว-ดํา เบอร์เล็ก/เบอร์ใหญ่
 ข้าวโพดขาว-ม่วง เบอร์ 1/เบอร์ 2
 ข้าวโพดข้าวเหนียว
 ข้าวโพดเทียน เบอร์เล็ก/เบอร์ใหญ่
 ข้าวโพดหวาน A5 เบอร์ 1/เบอร์ 2
 ข้าวโพดหวาน ปอกเปลือก/ไม่ปลอกเปลือก
 ข้าวโพดหวานขาวสําลี เบอร์ 1/เบอร์ 2
 ข้าวโพดหวานขาวแหวก เบอร์ 1/เบอร์ 2
 ข้าวโพดหวานโตนด เบอร์ 1/เบอร์ 2
 ข้าวโพดหวานทับทิม เบอร์ 1/เบอร์ 2
 ข้าวโพดหวานมันปู เบอร์ 1/เบอร์ 2
 ข้าวโพดหวานศรแดง เบอร์ 1/เบอร์ 2
 ข้าวโพดหวานไฮบริก เบอร์ 1/เบอร์ 2
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกใสหรือถุงกระสอบ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถาดโฟมและห่อด้วยฟิล์ม หรือซองพลาสติกและปิดผนึกปากซองแบบสูญญากาศ แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถาดโฟมและห่อด้วยฟิล์ม จํานวน 5-7ฝักต่อถาด แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ จํานวน10-20 ห่อต่อกล่อง
 บรรจุใส่ซองพลาสติกและปิดผนึกปากซองแบบสูญญากาศ จํานวน 1-3 ฝักต่อซอง แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ จํานวน 20-50 ซองต่อกล่อง
 เมล็ดข้าวโพดหวาน บรรจุใส่ซองพลาสติกและปิดผนึกปากซองแบบสูญญากาศ น้ําหนัก 200หรือ 500 หรือ 1,000 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ จํานวน 10-50 ซองต่อกล่อง