ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ส้มโอ ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ส้มโอ

การส่งออก ผลไม้ ส้มโอ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ส้มโอ
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) มะขุน มะโอ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pomelo
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus maxima (Burm.)
Merr. Syn.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.0013-2550
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FC 0209
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ส้มโอ มีลักษณะรูปทรงค่อนข้างกลม บางพันธุ์มีขั้วผลเรียว ผลมีขนาดใหญ่ ขนาดผลประมาณ 10-13เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองทองตามสายพันธุ์ เปลือกหนาประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร เนื้อผลแบ่งออกเป็นกลีบๆเรียงติดกันเป็นวงกลม แต่แกะแยกออกจากกันง่าย ภายในกลีบจะฉ่ําด้วยน้ําที่ให้รสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว
วิธีการเลือกซื้อส้มโอ ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกที่แก่จัดจะให้รสหวานอร่อย โดยเลือกเปลือกบาง ตาน้ําบนผิวเปลือกห่างกัน มีน้ําหนัก มีลักษณะแป้น หากกดที่ก้นเปลือกจะยุบลง เมื่อแกะดู เนื้อส้มโอจะ ละเอียดแห้ง ไม่แฉะ ไม่เละ ส้มโอนิยมผึ่งไว้ระยะหนึ่ง ไม่กินทันทีที่เก็บมาจากต้น
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ส้มโอ ควรเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบานประมาณ 8 เดือน หลังจากเก็บเกี่ยวหากผลมีการเปื้อนดินหรือมีรอยตําหนิอื่นติด ให้ ล้างทําความสะอาดออก หลังจากนั้น อาจใช้สารเคลือบผิวเคลือบผลก็ได้ และควรเก็บก่อนสุกเล็กน้อย แล้วนํามาผึ่ง 1-2 อาทิตย์ก่อนจําหน่ายจะช่วยให้เนื้อส้มโอมีรสฉ่ําหวานมากขึ้น
ขนาด/พันธุ์
 ส้มโอขาวแตงกวา–เบอร์เล็ก/เบอร์กลาง/เบอร์ใหญ่
 ส้มโอขาวน้ําผึ้ง–เบอร์เล็ก/เบอร์กลาง/เบอร์ใหญ่
 ส้มโอขาวน้ําผึ้ง เบอร์ใหญ่ (1)/ เบอร์กลาง (2)/ เบอร์เล็ก (3)/ เบอร์ (4)
 ส้มโอขาวแป้น เบอร์ใหญ่ (1)/ เบอร์กลาง (2)/ เบอร์เล็ก (3)/ เบอร์ (4)
 ส้มโอขาวพวง เบอร์ใหญ่ (1)/ เบอร์กลาง (2)/ เบอร์เล็ก (3)/ เบอร์ (4)
 ส้มโอขาวใหญ่–เบอร์เล็ก/เบอร์กลาง/เบอร์ใหญ่
 ส้มโอทองดี เบอร์ใหญ่ (1)/ เบอร์กลาง (2)/ เบอร์เล็ก (3)/ เบอร์ (4)
 เบอร์เล็ก น้ําหนัก <1 ก.ก./ลูก เบอร์กลาง น้ําหนัก 1-1.5 ก.ก./ลูก เบอร์ใหญ่ น้ําหนัก >1.5 ก.ก./ลูก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่กล่อง ถุงพลาสติก หรือถุงตาข่าย หรือตะกร้า
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก จํานวน 8-12 ลูก
 บรรจุใส่ถุงตาข่าย จํานวน 8-12 ลูก
 บรรจุใส่ตะกร้า จํานวน 15-25 ลูก
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยโฟมตาข่าย หรือกระดาษ แล้วบรรจุใส่กล่อง
 บรรจุใส่กล่อง จํานวน 4 หรือ 6 หรือ 9 ลูก ต่อกล่อง