ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ทุเรียน ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ทุเรียน

การส่งออก ผลไม้ ทุเรียน มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ทุเรียน
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) มะทุเรียน เรียน ดูรียัน ดือแย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Durian
ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.3-2556
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0334
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 1 : 2006
ข้อมูลทั่วไป ทุเรียน มีลักษณะรูปทรง ลักษณะกลม กลมรี ก้นป้าน มีเปลือกหนา มีหนามแหลมแข็งเป็นรูป ปิรามิดตลอดผล ผลมีลักษณะเป็นร่องเหลี่ยม เรียกว่า “พู” ด้านในประกอบด้วยเมล็ด และเนื้อหุ้ม เมล็ดที่มีสีต่างๆ ตั้งแต่สีขาวเหลือง เหลืองอ่อนจนถึงสีจําปา แต่ละพูมี 1-3 เมล็ด ส่วนเมล็ดมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ ขนาดเมล็ดใหญ่ มีสีต่างๆ ตามพันธุ์ เมล็ดแก่จัดมีสีน้ําตาลอมเหลืองหรืออมแดง
วิธีการเลือกซื้อทุเรียนให้ได้คุณภาพดี คือ ทุเรียนที่แก่จัด ปากปลิง (ที่ก้านผล) จะพองโตเห็นรอยชัดเจน ปลายหนามจะออกสีน้ําตาลเข้ม เมื่อบีบปลายหนาม 2 หนามเข้าหากัน จะมีลักษณะ ยืดหยุ่นเหมือนมีสปริง เช่นเดียวกับผลขั้ว ด้านบนผลทุเรียนจะมันและแห้ง ร่องพูจะเป็นสีน้ําตาล ปนเหลือง หรือใช้วิธีชิมปลิง โดยตัดขั้วผลหรือปลิง
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ทุเรียน พันธุ์เบา ควรเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบาน 103-105 วัน ส่วนพันธุ์กลาง ควรเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบาน 127-130วัน และพันธุ์หนัก ควรเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบาน 140-150 วัน หลังเก็บเกี่ยวควรทําความสะอาด คัดคุณภาพ คัดขนาดและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 14-16 องศาเซลเซียส เก็บรักษาทุเรียนได้นานประมาณ 2 สัปดาห์
ขนาด/พันธุ์
 ทุเรียนกระดุม – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ทุเรียนก้านยาว – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ทุเรียนชะนี – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่

  • เบอร์เล็ก น้ําหนัก <2 ก.ก./ลูก เบอร์กลาง น้ําหนัก 2-3 ก.ก./ลูก เบอร์ใหญ่ น้ําหนัก >3 ก.ก./ลูก
    ราคาค้าส่งอย่างน้อย 20 ลูก

บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงในตะกร้า ซึ่งขาราคาตามน้ําหนัก จํานวนอย่างน้อย 20 ลูก สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่อง จํานวน 4 หรือ 6 หรือ 9 ลูก ต่ กล่อง
 สําหรับทุเรียนแกะเปลือกแช่แข็ง ถูกบรรจุใส่ถุ อลูมิเนียม น้ําหนัก 500 กรัม ปิดผนึกปากถุ แบบสูญญากาศ แล้วบรรจุใส่กล่องจํานวน 1 หรือ 20 ห่อ