ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ขนุน

การส่งออก ผลไม้ ขนุน มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ขนุน
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) มะหนุน หมักหมี๊ หมากลาง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jackfruit
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus
heterophyllus Lam.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0338
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 17 : 2010
ข้อมูลทั่วไป ขนุนมีลักษณะรูปทรง มีลักษณะรูปไข่ จนถึงยาวรี หรือเป็นผลกลม ผิวเปลือกเต็มไปด้วยหนามสั้นๆ และทู่ ผล มีน้ําหนัก 15-50 กิโลกรัม หรือมากกว่า ขึ้นกับสายพันธุ์ ภายในผลของขนุนจะมีซังขนุนหุ้มยวงสีเหลืองไว้ เมล็ดจะอยู่ในยวง
วิธีการเลือกซื้อขนุนให้ได้คุณภาพดี คือ ผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อผลสุก และสีน้ําตาลเมื่อสุกเต็มที่ โดยขณะ สุกจะส่งกลิ่นหอมแรงออกมา หนามห่าง ปลายทู่ ร่องระหว่างหนามห่าง เคาะผลฟังเสียงหลวม
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ขนุน ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกไปอย่างน้อย 3-5 ปี หลังจากเก็บแล้ว ถ้าเป็นผลสดควรเก็บที่อุณหภูมิประมาณ 13 องศาเซลเซียสจะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 2-6 สัปดาห์ แต่ถ้าต้องการเก็บเฉพาะยวงผลที่แกะเมล็ดแล้ว สามารถใส่ถุงพลาสติกและเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง (freezer) ได้ จะอยู่ได้นานกว่า 2 เดือน แต่ถ้าเป็นช่องธรรมดาจะอยู่ได้นาน 3-5 วัน เท่านั้น
ขนาด/พันธุ์
 ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ขนุนเพชรราชา – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ขนุนมาเลย์ – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ขนุนเหรียญบาท – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 เบอร์เล็ก น้ําหนัก <15 ก.ก./ลูก เบอร์กลาง น้ําหนัก 15-25 ก.ก./ ลูก เบอร์ใหญ่ น้ําหนัก >25 ก.ก./ลูก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่เข่งหรือกล่องกระดาษ ซึ่งจะ ขายเป็นผลราคาตามน้ําหนัก สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกแกะเปลือกออก บรรจุเนื้อขนุนใส่ซอง พลาสติกน้ําหนัก 200 หรือ 500 หรือ 1000 กรัม และปิดผนึกปากซองแบบ สูญญากาศ แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก