ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ กระท้อน

การส่งออก ผลไม้ กระท้อน มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) กระท้อน
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) เตียน ล่อน สะท้อน มะต้อง
มะติ๋น สตียา สะตู สะโต
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Santol
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FT 0364
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป กระท้อนมีลักษณะรูปทรง ค่อนข้างกลม ผิวเปลือกอ่อนนุ่มคล้ายกํามะหยี่ และมีขนปกคลุมทั่วผล หากกรีดที่ผลจะมียางสีขาวไหลออกมา และเมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอมเหลืองหรือน้ําตาลอ่อน ผิวเปลือกผล หยาบกร้าน และมีรอยย่นตามแนวยาวของผล ซึ่งจะมองเห็นรอยย่นได้ชัดมากบริเวณขั้วผล ถัดมาจากเปลือกจะเป็นเนื้อผลที่มีลักษณะเป็นพู 3-5 พู แต่ละพูมี 1 เมล็ดด้านใน โดยเนื้อพูจะมีสีขาว ที่ประกอบด้วยใยคล้ายปุยนุ่น และฉ่ําไปด้วยน้ํา เมื่อชิมเนื้อผล ผลที่ยังไม่สุกมากจะมีรสเปรี้ยวอมหวาน เมื่อสุกมากจะมีรส หวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
วิธีการเลือกซื้อกระท้อนให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกที่ผลเป็นทรงกลม นุ่ม ผิวบางสีเหลืองผสมน้ําตาลมีนวล และมีกระเล็กน้อย ไม่มีรอยช้ําหรือรอยดํา และบริเวณรอบขั้วภายในมีลักษณะเนื้อหนานุ่ม เมล็ดเป็นปุยสีขาว
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
กระท้อน ควรเก็บเกี่ยวหลังจากห่อกระท้อนประมาณ 45-50 วัน หลังจากเก็บผลลงมาจากต้นแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน จะทําให้ผลมีรสชาติหวานขึ้น เก็บในอุณหภูมิห้องอยู่ได้นานประมาณ 5-7 วัน หรือเก็บในอุณหภูมิ 15-17 องศาเซลเซียส อยู่ได้นานประมาณ 20 วัน
ขนาด/พันธุ์
 กระท้อนขันทอง เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 กระท้อนทองกํามะยี่ เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 กระท้อนทับทิม เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 กระท้อนทิพย์รส เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 กระท้อนนิ่มนวล เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 กระท้อนอีล่า– เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 เบอร์เล็ก น้ําหนัก <0.4 ก.ก./ลูก. เบอร์กลาง น้ําหนัก 0.4-0.8 ก.ก./ลูก เบอร์ใหญ่ น้ําหนัก >0.8 ก.ก./ลูกบรรจุภัณฑ์ สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงในตะกร้าหรือเข่ง
 บรรจุในตะกร้าหรือเข่ง น้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุลงใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 5 ถึง 15 ก.ก