ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต หอมหัวใหญ่

การส่งออก หอมหัวใหญ่ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) หอมหัวใหญ่
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) หอมฝรั่ง, หัวหอม, หัวหอมใหญ่
และ หอมหัว
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Onion
ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium cepa L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.1510-2551
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VA 0385
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 23 : 2011
ข้อมูลทั่วไป หอมหัวใหญ่ เป็นพืชล้มลุก มีหัวใต้ดิน ลักษณะกลมป้อม มีเปลือกนอกบางๆ หุ้มอยู่ด้านนอก เปลือกมีสีม่วงปนแดงแต่เมื่อแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลภายในมีกลีบสีขาวหุ้มซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ
วิธีการเลือกซื้อหอมหัวใหญ่ให้ได้คุณภาพดีคือ เลือกหัวแน่น ๆ เปลือกแข็ง เปลือกไม่มีตําหนิ ไม่มีรา หรือรอยช้ํา
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
หอมหัวใหญ่ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 110–130 วันเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วควรผึ่งตากแดดในแปลงให้แห้งดีเสียก่อนจึงจะเอาเข้าเก็บในยุ้ง
ชนิด
 หอมหัวใหญ่
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออก ต่างประเทศ บรรจุลงถุงกระสอบตาข่าย
 บรรจุกระสอบพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 หรือ 20 ก.ก.