ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต มะกรูด

การส่งออก มะกรูด มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะกรูด
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) มะขุน มะขูด มะหูด ส้มกรูด
ส้มมั่วผี โกรยเซียด มะขู
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kaffir lime
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix DC.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FC 2206
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม (Citrus) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เนื้อแข็ง ลําต้นและกิ่งมีหนามยาว เล็กน้อย มีผลสีเขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุก ผลอ่อนมีเป็นสี เขียวแก่ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระน้อยกว่าและไม่มีจุกที่ขั้ว ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก
วิธีการเลือกซื้อมะกรูดให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกลูกแก่ๆ โตๆ ผิวสดตึง มีสีเขียวเข้ม ไม่มีแผลที่ผิว
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มะกรูด ควรเก็บเกี่ยวหลังปลูกอย่างน้อย 3-4 ปีขึ้นไป โดยเก็บผลมะกรูดที่ไม่มีโรคและแมลงทําลาย เก็บในช่วงที่มีความชื้นต่ํ่ำ และอุณหภูมิไม่สูงเกินไป หลังจากนั้นนํามาล้างให้สะอาด เพื่อเตรียมส่งขายต่อไป
ชนิด
 ลูกมะกรูด
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกแบบมีรูเล็กระบายอากาศ หรือ กล่องกระดาษ หรือถุงกระสอบ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 20 หรือ 25 ก.ก.