ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต มันฝรั่ง

การส่งออก มันฝรั่ง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มันฝรั่ง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) มันเทศ มันอาลู มันอีลู
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Potato
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum tuberosum L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VR 0589
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มันฝรั่ง เป็นพืชบริโภคหัว ลักษณะหัวของมันฝรั่งจะมีตั้งแต่รูปร่างกลมถึงกลมรี และรูปร่างยาว มีผิว สีขาว เหลือง ส้มแดง หรือสีม่วง หากกลบดินไม่ดีปล่อยให้ผิวที่หัวมันฝรั่งถูกแสงแดดระยะหนึ่ง หัว จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เนื้อในของหัวมันฝรั่งจะมีสีขาว เหลือง แดง และสีม่วง (แล้วแต่สายพันธุ์)
วิธีการเลือกซื้อมันฝรั่งให้ได้คุณภาพดี คือ ไม่มีรากงอกออกมาจากหัว เปลือกสีน้ําตาลอ่อน เนื้อแข็งไม่มีรอยแผลเน่าสีดํา
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มันฝรั่ง ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 100-120 วัน ต้นมันฝรั่งที่แก่ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ลําต้นจะล้มเอนราบไปกับ พื้นดิน ควรขุดมันฝรั่งเมื่อแก่จัดเต็มที่เมื่อลําต้นและใบเริ่มแห้งตายเท่านั้น ในการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งเพื่อให้มีคุณภาพดี ไม่ควรเก็บ เกี่ยวมันฝรั่งขณะที่มีฝนตก จะทําให้มันฝรั่งเปียกชื้น เมื่อนําไปเก็บรักษาจะทําให้เน่าเสียง่าย และไม่ควรทิ้งหัวมันฝรั่งที่ขุดแล้วไว้กลางแจ้งถูกแสงแดดนานเกินไปหัวมันฝรั่งจะได้รับความร้อนมากเกินไป อาจจะทําให้เนื้อมันฝรั่งมีสีดําคล้ํา ควรระมัดระวังในการ ขนย้ายหัวมันฝรั่งออกจากแปลง มิให้กระทบกระแทกเสียดสีกันมากเกินไป ผึ่งหัวมันฝรั่งก่อนนําเข้าโรงเก็บ โดยผึ่งในที่ร่มที่ระบาย อากาศได้ดี คัดแยกหัวที่เป็นแผล หรือเป็นโรคเน่า หัวรูปร่างผิดปกติและหัวสีเขียวทิ้งไป แล้วทําการคัดขนาดของหัวมันฝรั่งตาม เกรดที่ตลาดหรือโรงงานแปรรูปต้องการ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา 2-4 องศาเซลเซียส โดยเก็บไว้ในห้องที่มืดและเย็น เช่น ชั้นใต้ดินหรือห้องเก็บของใต้ดิน
ชนิด
 มันฝรั่ง
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก หรือถุงตาข่าย หรือกล่องกระดาษ
 บรรจุถุงพลาสติก น้ําหนัก 7 – 10 ก.ก.
 บรรจุถุงตาข่าย น้ําหนัก 10 – 25 ก.ก.
 บรรจุกล่อง น้ําหนัก 7 – 10 ก.ก.