ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต มะระ

การส่งออก มะระ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะระ
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ผักไห่ มะไห่ มะนอย มะห่วย ผักไซ สุพะซู สุพะเด มะร้อยรู ผักเหย ผักไห ระ ผักสะไล ผักไส่ โกควยเกี๋ยะ โควกวย มะระเล็ก มะระขี้นก
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Bitter melon, Bitter Gourd
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica charantia L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VC 0421
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะระ เป็นพืชไม้เถา รูปทรงกระบอกยาว สีเขียวอ่อน ผิวขรุขระ ผลโต ยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร รสขมน้อย เนื้อหนา
วิธีการเลือกซื้อมะระให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกที่สีเขียวอ่อนๆ ร่องกว้างๆ ใหญ่ๆ ผิวไม่ช้ํา ไม่มีรูหรือ รอยไชของหนอนหรือแมลง
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มะระ ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 40-50 วัน นําไปล้างน้ําให้สะอาดและบรรจุใส่ถุงพลาสติกสําหรับเก็บแช่ผักผลไม้ ควรเก็บในอุณหภูมิระหว่าง 10–13 องศาเซลเซียส
พันธุ์
 มะระขี้นก
 มะระจีน
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายใน ประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก
 บรรจุถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยกระดาษหรือ ฟิล์มแบบแยกชิ้น แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 ห่อด้วยกระดาษหรือฟิล์มแบบแยกชิ้น แล้วบรรจุ ใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 5 หรือ 7 หรือ 10 ก.ก.