ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต มะนาว

การส่งออก มะนาว มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะนาว
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) โกรยชะม้า ปะนอเกล ปะโหน่งกล
ยาน มะนอเกละ มะเน้าด์เล มะลิ่ว
ส้มมะนาว ลีมานีปีห์หมากฟ้า
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Lime
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus aurantiifolia (Christm.)
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FC 0205
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะนาว เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก ผลมีลักษณะคล้ายรูปไข่ หรือค่อนข้างกลม มีตุ้มเล็กๆ ที่ปลายผล ผิวผลขรุขระมีต่อมน้ํามัน เมื่อสุกจะมีสีเหลือง เนื้อข้างในมีลักษณะเป็นกลีบหลายกลีบบรรจุถุงเยื่อ บางๆ ขนาดเล็กจํานวนมากฉ่ําน้ํา มีสีเหลืองอ่อน รสเปรี้ยว มีเมล็ดขนาดเล็กคล้ายรูปไข่หัวและท้าย แหลม เนื้อในเมล็ดสีขาว
วิธีการเลือกซื้อมะนาวให้ได้คุณภาพดี คือ มีเปลือกบาง ผิวเรียบไม่เหี่ยว กดดูต้องนุ่ม หากแข็งจะไม่ มีน้ํา เลือกผิวสีเขียวอมเหลือง ลูกประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งนิ้ว
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มะนาว ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 3 ปีขึ้นไป วิธีการเก็บรักษามะนาวให้ไว้ได้นาน ต้องคัดผลมะนาวเสียก่อน โดย เลือกเอาผลมะนาวที่แก่พอเหมาะ มีสีเขียวจัด ไม่มีสีเหลืองปน ไม่มีรอยช้ําหรือเน่า และควรมีขั้วผลติดอยู่ด้วย จากนั้นนํามา ล้างทําความสะอาดโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรอกช์ ผสมน้ําในอัตรา 1 ต่อ 15 ส่วน แช่ผลมะนาวไว้นานประมาณ 5 นาที แล้วนําผลมะนาวมาผึ่งลมบนตะแกรง เพื่อให้สะเด็ดน้ํา แล้วจึงทําการคัดขนาดและบรรจุเข่งหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ ตามที่ ตลาดต้องการ
ขนาด
 มะนาว (ราคาไร่ – สวน) กระสอบ 400 ลูก
 มะนาว (ราคาไร่ – สวน) กระสอบ 500 ลูก
 มะนาว (ราคาไร่ – สวน) กระสอบ 600 ลูก
 มะนาวเบอร์เล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 3.5-4.3 ซ.ม.
 มะนาวเบอร์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 4.3-4.5 ซ.ม.
 มะนาวเบอร์ใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 4.5 ซ.ม.
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ ถุงพลาสติกแบบมีรูเล็กระบายอากาศ หรือกล่องกระดาษ หรือถุงกระสอบ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 20 หรือ 25 ก.ก.