ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต มะเขือพวง

การส่งออก มะเขือพวง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะเขือพวง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) มะเขือพวง มะแคว้งกุลา
หมากแข้ง มะเขือละคร เขือน้อย
เขือพวง ลูกแว้ง เขือเทศ
มะแว้งช้าง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pea eggplant
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum torvum Sw.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VO 2712
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะเขือพวง เป็นพืชพุ่มเตี้ย ผลออกเป็นพวง รูปร่างกลม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จํานวนมาก เมล็ดมีลักษณะ กลมแบนสีขาวเมื่อแก่เป็นสีน้ําตาล
วิธีการเลือกซื้อมะเขือพวงให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกผลที่สดไม่เหี่ยว หากยังติดกับก้านอยู่ยิ่งดี และ ก้านยังเขียวสดอยู่
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มะเขือพวง ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 80-90 วัน ควรบรรจุใส่ถุงพลาสติกสําหรับผัก-ผลไม้ เก็บในอุณหภูมิ ระหว่าง 5-10 องศาเซลเซียส เพื่อเพิ่มระยะความสดของมะเขือพวง
ชนิด
 มะเขือพวง (เด็ด)
 มะเขือพวง (ไม่เด็ด)
 มะเขือพวง เด็ดขั้ว
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก หรือบรรจุใส่ตระกร้า
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 กรัม
 บรรจุใส่ตะกร้า น้ําหนัก 20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ในถาดโฟม และห่อด้วยฟิล์มหรือใส่ถุงพลาสติก แล้วบรรจุใส่กล่อง กระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่ถาดโฟมและห่อด้วยฟิล์มหรือใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 100 หรือ 200 หรือ 500 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 3 หรือ 5หรือ 10 ก.ก.