ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต พริกหวาน

การส่งออก พริกหวาน มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) พริกหวาน
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) พริกยักษ์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sweet Peppers
ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum var.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VO 0445
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 24 : 2011
ข้อมูลทั่วไป พริกหวาน เป็นพืชข้ามปี แต่นิยมปลูกเป็นพืชฤดูเดียว มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมถึงหกเหลี่ยมหรือกลม ยาว เนื้อหนา มีหลายสีทั้งเขียว แดง เหลือง ส้ม และสีช็อคโกแลค มีรสชาติหวาน ไม่เผ็ด ผลมี รูปทรง ขนาด ความหนาของเปลือกแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
วิธีการเลือกซื้อพริกหวานให้ได้คุณภาพดี คือ ดูสีผิวสดมัน ผิวเปลือกเต่งตึง ไม่มีรอยเน่าหรือรอยไช ของแมลง ขั้วสดเขียวไม่หลุดออกจากผล ไม่มีรา
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
พริกหวาน ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 70–130 วัน ผลผลิตผิวเรียบ และแห้ง เริ่มมีสีได้มากกว่า 70-80 % ใช้กรรไกรตัดตรงขั้ว การลดความร้อนที่สะสมอยู่ในผลก่อนระยะเวลาเก็บเกี่ยว โดยรักษาอุณหภูมิของผลให้อยู่ระหว่าง 9–10 องศาเซลเซียส การลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใช้ forced air cooling หรือ hydrocooling หรือ vacuum cooling จะช่วยยืดระยะเวลาการเก็บรักษา แต่หลังจาก hydrocooling ควรใช้พัดลมเป่าให้แห้งเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการเข้าทําลาย ของโรคผลเน่า การเคลือบผิวจะช่วยลดการคายน้ํา ป้องกันผลเหี่ยวและป้องกันการเกิดแผล ระหว่างการขนส่ง การห่อผล ด้วย moisture – retentive films เช่น perforated polyethylene ช่วยให้เก็บรักษาได้นานกว่าปกติ 1 อาทิตย์ ผลพริก หวานไม่ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิต่ํา ไม่ควรเก็บรักษาต่ํากว่า 7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาอยู่ ระหว่าง 8–9 องศาเซลเซียส
พันธุ์
 พริกหวานสีเขียว
 พริกหวานสีแดง
 พริกหวานสีเหลือง
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศถูกบรรจุลงในกล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 200 กรัม
 บรรจุกล่องกระดาษ น้ําหนัก 10 ก.ก.
 บรรจุกล่องกระดาษ น้ําหนัก 20 ก.ก.