ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผักปลัง

การส่งออก ผักปลัง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ผักปลัง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ผักปั๋ง ผักปั่ง ผักปลังใหญ่ ผักปลังขาว ผักปลังแดง ผักปรัง ผักปรังใหญ่ เดี้ยจุ่น มั้งฉ่าง เหลาะขุ้ย โปแดงฉ้าย
ลั่วขุย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Ceylon Spinach
ชื่อวิทยาศาสตร์ Basella alba L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VL 0503
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ผักปลัง เป็นพืชไม้เลื้อย ลําต้นกลมเป็นสีเขียวหรือม่วงแดง อวบน้ําไม่มีขน ใบมีลักษณะเป็นมัน รูปร่างกลมหรือรูปไข่เรียงสลับกัน แผ่นใบอวบน้ํา
วิธีการเลือกซื้อผักปลังให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกดูยอดอ่อนและดอกที่สดใหม่ ใบไม่ใหญ่มาก มีรอย กัดแทะของหนอนแมลงบ้างเล็กน้อย
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ผักปลัง ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 35-40 วัน เมื่อผักปลังมีลําต้นยาวประมาณ 20 เซนติเมตร จะเริ่มเด็ดยอด โดยเวลาที่เหมาะสมคือในตอนเช้ามืด เพราะจะทําให้ได้ผักที่ อวบและสด และสามารถเก็บยอดดอกได้ทุกวัน ผักปลังมีคุณสมบัติ คือเมื่อเด็ดยอดจะทําให้แตกยอดมาก เมื่อเก็บแล้วนํามาล้างทําความสะอาดและมัดเป็นกํา
พันธุ์
 ผักปลังขาว
 ผักปลังแดง
 ดอกผักปลังแดง
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ มัดเป็นกําแล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติก
 มัดเป็นกํา น้ําหนัก 200 หรือ 500 กรัม แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 2, 5 หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกมัดกําแล้วบรรจุใส่กล่องโฟม
 มัดเป็นกํา น้ําหนัก 200 หรือ 500 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่องโฟม น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.