ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผักชี

การส่งออก ผักชี มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ผักชี
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ผักหอม ผักหอมน้อย ผัก
หอมป้อม ผักหอมผอม ยําแย้
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Coriander leaves
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriandrum sativum L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 HH 3194
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ผักชีเป็นพืชล้มลุก ลําต้นสีเขียว ถ้าแก่จัดจะออกสีเขียวอมน้ําตาล ลักษณะการออกของใบจะเรียงคล้ายขนนก แต่อยู่ในรูปทรงพัด ใบที่โคนต้นจะมีขนาดใหญ่กว่าที่ปลายต้น ส่วนมากที่ปลายต้นใบจะเป็นเส้นฝอย มีสีเขียวสด มีกลิ่นหอมมากจนฉุน
วิธีการเลือกซื้อผักชีให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกต้นที่มีใบมีขอบหยักๆ คล้ายใบเลื่อย มีสีเขียวสด และมีกลิ่นหอม
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ผักชี ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 30-45 วัน เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วและเห็นว่าต้นผักชีที่ปลูกไว้มีขนาดเหมาะสมให้เก็บผักชีโดยรดน้ําในแปลงให้ชุ่มเสียก่อน จากนั้นใช้มือถอนทั้งต้นและรากขึ้นมาอย่าให้ขาดจากกัน เมื่อถอนเสร็จแล้วนําไปล้างน้ํา ตกแต่งด้วยการเด็ดใบที่มีสีเหลือง และใบที่เสียทิ้ง นําผักชีที่ได้ไปมัด มัดละ 1 กิโลกรัม และเอาไปวางผึ่งลมก่อนบรรจุเข่ง สาเหตุที่ต้องผึ่งลมก่อน เพื่อให้ผักชีไม่เน่าเละขณะขนส่งอันเนื่องมาจากน้ําแฉะเกินไป
พันธุ์
 ผักชีญี่ปุ่น  ผักชีไทย
 ผักชีฝรั่ง  ผักชีลาว
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ มัดกํา 100 – 500 กรัม แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกหรือกล่อง
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุกล่องโฟม น้ําหนัก 10 ก.ก.
 บรรจุกล่องกระดาษ น้ําหนัก 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ซองพลาสติก แล้วใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่ซองพลาสติก น้ําหนัก 200 กรัม แล้ว บรรจุใส่กล่อง จํานวน 10 หรือ 25 ห่อ รวม น้ําหนัก 2 ก.ก. หรือ 5 ก.ก