Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อุปกรณ์ I IoT บอร์ด วียู LED 6 ดวง วียูมิเตอร์และไฟกระพริบควบคุมด้วยเสียง

ราคาขาย :

ราคาตลาดกลาง :

วงจรซุปเปอร์วียูชุดนี้ เป็นวียูแบบพิเศษเพราะออกแบบมาให้ สามารถใช้ต่อกับจุดลําโพงได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง ดังนั้น วงจรนี้จึงเป็นวงจรที่ราคาประหยัด นอกจากมีราคาถูกแล้วยัง ประกอบง่ายและใช้ได้ทนทานอีกด้วย

ขอมูลทางด้านเทคนิค – ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ – มี LED แสดงผล 6 ดวง – สามารถใช้ได้กับเพาเวอร์แอมปขนาด 10-30 วัตต์ – ขนาดแผ่นวงจรพิมพ: 1.83 x 0.38 นิ้ว การทํางานของวงจร

สัญญาณเสียงที่จุดต่อลําโพงจะต่อผ่าน C1 เพื่อเอาเฉพาะ สัญญาณเสียงผ่านเข้ามาเท่านั้น โดยมีไดโอด D1 เป็นตัวทําหน้า ที่ชวยดิสชาร์ทไฟที่ประจุเข้า Ci ถ้ามีสัญญาณเข้ามาแรงไฟที่ CI จะ คัปปลิ้งมาก็มีมากด้วย ทําให้ LED ติดมาก แต่ถ้าสัญญาณมาออน แรง ไฟที่ถูกคัปปลิ้งมาก็จะนอย ทําให้ LED ติดน้อยดวงตามลําดับ

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุด ก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่งาย โดยให้เริ่มจากไดโอด ตามด้วยตัวต้านทานและไล่ความสูงไปเรื่อยๆ สําหรับอุปกรณ์ที่มีขั้ว ต่างๆ เช่น ไดโอด, คาปาซิสเตอร์แบบอิเล็กทรอไลต์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการ ใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรง กัน เพราะถ้าหากใสกลับขั้วแล้ว อาจจะทําให้อุปกรณ์หรือวงจรเสีย หายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้วใน การบัดกรีให้ใช้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มี อัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ํายา ประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใสอุปกรณ์และบัดกรีเรียบ ร้อยแล้ว ให้ทําการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิด ความมั่นใจแก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณผิดตําแหน่ง ควรใช้ที่ดูด ตะกั่วหรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับ ลายวงจรพิมพได้

การทดสอบ

ทําการต่อวงจรที่จุด IN ขนานกับจุดต่อลําโพงของเพาเวอร์แอมป์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 10-30 วัตต์ ทดลองเร่งลดสัญญาณเสียง สังเกตที่ LED จะเปลี่ยนตามสัญญาณเสียง ที่เราเร่งลดสัญญาณเสียง ถ้าได้ ตามนี้ แสดงว่า วงจรพร้อมที่จะใช้งานแล้ว ในการนําไปใช้งานจริง หากต้องการนําไปต่อกับเพาเวอร์แอมปแบบมีซ้าย-ขวา (สเตริโอ) ก็ จะต้องใช้วงจรวีย 2 ชุด

ปลูก|ผัก|ผลไม้|เกษตร|เศรษฐกิจ|พอเพียง ราคา|ซื้อ|ขาย|สินค้า|ผลผลิต|เกษตร|ผัก|ผลไม้|ตลาด สด|รับ|จ่าย|ราคาถูก
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors