Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ใบสะระแหน่

ราคาขาย :

ราคาตลาดกลาง :

การส่งออก ใบสะระแหน่ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ใบสะระแหน่
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) สะระแหน่สวน หอมด่วน หอมเดือน มักเงาะ สะแน่ขะแยะ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Mint
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mentha spp.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 HH 0738
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ต้นสะระแหน่ เป็นพืชล้มลุก มีขนสั้น นิ่ม ตามลําต้นและใบ ลําต้นเป็นเหลี่ยม 4 เหลี่ยม สีม่วงแดงอม เขียว ใบออกตรงกันข้ามกัน สีเขียว ก้านใบสั้น ใบรูปไข่ หรือเกือบกลม ปลายใบกลมมน ขอบใบหยัก มีกลิ่นหอม
วิธีการเลือกซื้อใบสะระแหน่ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกต้นที่มีใบสีเขียวสด ใบโต ไม่มีหนอนกิน ไม่มีใบ สีน้ําตาล
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ใบสะระแหน่ ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 45-50 วัน สะระแหน่จึงจะเริ่มเก็บยอดได้ การเก็บแต่ละครั้ง ควรใช้กรรไกรตัด เพราะหากใช้มืออาจทําให้ลําต้นถอนได้ และจะเก็บได้อีกครั้งประมาณ 15-20 วัน
ชนิด
 ใบสะระแหน่
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงในถุงพลาสติก
 มัดเป็นกํา น้ําหนัก 200 หรือ 500 หรือ 1,000 กรัม
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 1 หรือ 3 หรือ 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุกล่องโฟม น้ําหนัก 10 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ซอง พลาสติก แล้วใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่ซองพลาสติก น้ําหนัก 200 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่อง จํานวน 10 หรือ 25ห่อ รวมน้ําหนัก 2 ก.ก. หรือ 5 ก.ก.

ตลาดสด โรงงาน ผลิต ขาย รับทำ เนื้อสัตว์ จาก พืช ผัก เทียม Plant Based Meat Food เนื้อ ปลอม
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors