ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ใบมะกรูด

การส่งออก ใบมะกรูด มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ใบมะกรูด
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kaffir lime leaves
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix DC.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 HH 3233
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ใบมะกรูด มีลักษณะเป็นใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอนๆ มีก้านแผ่ออกใหญ่เท่ากับ แผ่นใบ ทําให้เห็นใบเป็น 2 ตอน กว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเขียวอ่อน พื้นผิวใบเรียบเกลี้ยง เป็นมัน ค่อนข้างหนา และมีกลิ่นหอม
วิธีการเลือกซื้อใบมะกรูดให้ได้คุณภาพดี คือ ใบมีความสดใหม่ ใบไม่หงิกงอ หากติดกับก้านได้ยิ่งดี
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ใบมะกรูด ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 4-6 เดือน หลังเก็บเกี่ยวนําใบมะกรูดสด มาล้างให้สะอาดและทิ้งไว้ให้แห้ง มัดเป็นกํา น้ําหนัก 100 หรือ 200 หรือ 500 กรัม เพื่อจัดส่งจําหน่าย หรือนําใบมะกรูดสดไปทําใบมะกรูดตากแห้ง โดยเริ่ม จากล้างน้ําให้สะอาด ตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง จนกว่าจะแห้ง เก็บรักษาโดยนําใบ มะกรูดที่อบแห้งสนิทบรรจุถุงพลาสติกใส และปิดปากให้สนิท นําเข้าจัดเก็บในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดี ป้องกันแสงแดด
ชนิด
 ใบมะกรูดสด
 ใบมะกรูดตากแห้ง
บรรจุภัณฑ์ สําหรับขายส่งภายในประเทศ กําเป็นมัด 100- 500 กรัม แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกใส
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 2 หรือ 5 หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ซองพลาสติก แล้วใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่ซองพลาสติก น้ําหนัก 200 ก. แล้ว บรรจุใส่กล่อง จํานวน 10 ชิ้น หรือ 25 ชิ้น รวมน้ําหนัก 2 ก.ก. หรือ 5 ก.ก