smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี smart farm IoT ช่วยลดความเสี่ยงจาก Climate Change

สำหรับตัวอย่างบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยี IoT ในกลุ่ม Soil Sensors มาช่วยลดความเสี่ยงจาก Climate Change กล่าวคือ รัฐบาลท้องถิ่นเมือง Oregon ได้ร่วมสนับสนุนให้แก่ชาวสวนฟาร์มบลูเบอรี่นำอุปกรณ์ HydraProbe มาใช้เพื่อวัดความชื้นในดินในแต่ละระดับความลึก เนื่องจากพืชสวนอย่างบลูเบอรี่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการขาดน้ำอย่างมาก โดย HydraProbe จะประเมินการใช้น้ำและการใส่ปุ๋ยได้อย่างแม่นยำให้สอดคล้องกับช่วงการดูดซับอาหารของรากพืช และยังช่วยลดการใช้สารกำจัดเชื้อราที่เป็นไปตามกฎระเบียบในการควบคุมคุณภาพน้ำ รวมไปถึงยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงที่สภาพอากาศรอ้ นจัดและหนาวจัด ซ่ึงจะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นจากการประหยัดต้นทุนนั่นเองท้ังนี้ อุปกรณ์ HydraProbe จะมีลักษณะเป็นแท่งตรวจจับความชื้นที่หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างโพลีเอทิลีนที่มีความแข็งแรง ทนแดด กันน้ำ และสามารถใช้ได้ทุกสภาพดิน โดยใช้หลักการวัดความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ (DielectricImpedance) ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 50 เมกะเฮิทซ์ทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลกลางเพื่อตรวจหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพดินอย่างเช่น ความชื้น (Moisture) ความเค็มของดิน (Soil Salinity) และอุณหภูมิ (Temperature) ซ่ึงข้อมูลท้ังหมดที่ได้จะถูกส่งไปเก็บที่แอปพลิเคชัน HydraGO ผ่านระบบบลูทูธเพื่อเชื่อมกับสมาร์ทโฟนต่อไป