smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก Mini Chipper-Shredder

เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กเป็นเครื่องที่มีราคาถูก ทำการซ่อมบำรุงรักษาง่าย และมีพื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย ก็จะทำให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจที่จะหันมาทำการหั่นย่อยเศษกิ่งไม้และใบไม้เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมัก หรือเป็นวัสดุคลุมดิน แทนการเผาทำลาย ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ และลดการขาดดุลเงินตราจากการนำเข้าเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กจากต่างประเทศ

หลักการทำงานและจุดเด่น

• ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดเคลื่อนย้ายได้สะดวกเหมาะสำหรับใช้ในบ้าน ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต และสวนขนาดเล็ก
• ใช้ย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ หอยเชอรี่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด และวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตร เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จึงช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• วัสดุที่ผ่านการย่อยแล้วจะทำให้ระยะเวลาในการหมักสั้นลง และได้ปริมาณที่มากขึ้น
• เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้น

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบัณฑิต หิรัญสถิตพรภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ราคาเริ่มต้นที่ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ได้โดยตรง
รางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย) การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2552