ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ใบเตย

การส่งออก ใบบัวบก มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ใบเตย
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ปาแนะวองิง เตยหอมใหญ่ เตย หอมเล็ก หวานข้าวไหม้ ปาแนะ ออริง ปาแนก๊อจี ปานหนัน พั้งลั้ง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pandan leaves
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus amaryllifolius Roxb.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 HH 3213
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ใบเตย เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะแตกกอเป็นพุ่มขนาดเล็ก ลําต้นมีข้อปล้องอยู่ใต้ดิน ใบเป็นใบ เดี่ยวเรียงสลับเวียนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปถึงยอด ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบมัน เส้นกลางเว้าลึกแอ่ง ท้องใบจะเห็นเป็นรูปคล้ายกระดูกงูเรือ มีกลิ่นหอม
วิธีการเลือกซื้อใบเตยให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกใบแก่ๆ มีสีเขียวเข้ม ใบมีความสด ไม่หักงอและมีรอย
ไหม้
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ใบเตย ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 8 เดือน วิธีเก็บเกี่ยวที่นิยมทํากันมากที่สุดคือ การใช้มีดเลือกตัดเฉพาะต้นที่แก่ ที่สุด เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 4-5 เดือน ยอดเล็กๆ ที่เหลืออยู่ก็จะเติบโตให้เก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง
ชนิด
 ใบเตยสด
 ใบเตยอบแห้ง
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกมัดกํา หรือบรรจุใส่ ถุงพลาสติกใส หรือถุงกระสอบผ้า
 มัดกํา น้ําหนัก 1 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 1 หรือ 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงกระสอบผ้า น้ําหนัก 20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกมัดกําแล้วบรรจุใส่ กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.