การเก็บ รักษา ผัก ผลไม้

การเก็บรักษา ผัก ผลไม้ แก้วมังกร การเก็บผลไม้ ผลไม้อินทรีย์

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแก้วมังกรพันธุ์เปลือกสีแดงเนื้อขาว คือประมาณ 25-30 วันหลังดอกบาน หรือเมื่อผิวเริ่มเปลี่ยนสีได้ 3-4 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับตลาดที่รับซื้อ แก้วมังกรที่มีรสชาติดีควรมีความหวานไม่น้อยกว่า 13 บริกซ์

อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ*
(องศาเซลเซียส)
ระยะเวลาเก็บรักษา
(วัน)
หมายเหตุ
614การเก็บรักษานานขึ้นผลแก้วมังกรจะเกิดอาการ
สะท้านหนาว และผลที่เก็บเกี่ยวอ่อน จะเกิด
อาการผิดปกติได้ภายใน 7 วัน
1015-20
157-14
* ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95%

การเก็บรักษาแก้วมังกรในสภาพบรรยากาศดัดแปลงหรือถุงพลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride) ถุงโพลีเอทธิลีน (polyethylene) จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลได้นานขึ้น เพราะสภาพบรรยากาศดัดแปลงจะช่วยรักษาความชื้นและลดความเสียหายจากการสูญเสียน้ำ