ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ถั่วฝักยาว

การส่งออก ถั่วฝักยาว มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ถั่วฝักยาว
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ถั่วขาว ถั่วนา ถั่วดอก ถั่วปี ถั่วหลา
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Yard-long bean (pods)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata subsp.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VP 0544
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 33 : 2013
ข้อมูลทั่วไป ถั่วฝักยาว เป็นพืชล้มลุก ฝักมีลักษณะทรงกลม ผิวขรุขระ สีเขียว ยาวประมาณ 20–60 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) มีร่องแบ่งสีเขียวเข้มตรงกลางผล 2 เส้น อยู่คนละฝั่งตลอดแนวความยาว เมล็ด มีรูปร่างคล้ายไต มีหลายสี เช่น สีขาว น้ําตาล ดํา
วิธีการเลือกซื้อถั่วฝักยาวให้ได้คุณภาพดี คือ ฝักอ่อนสีเขียว ไม่มีสีเหลือง มีเนื้อแน่น ไม่ฝ่อ ไม่แห้งเหี่ยว
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ถั่วฝักยาว ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 55-75 วัน (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง) การเก็บนั้นอาจจะสังเกตจากลักษณะฝัก ที่ตรงตามความต้องการของตลาด วิธีการเก็บให้ปลิดขั้ว ระวังไม่ให้ดอกใหม่หลุดเสียหาย เพราะจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณผลผลิต ลักษณะการเก็บให้ทยอยเก็บทุกๆ 2-4 วัน โดยไม่ปล่อยให้ฝักแก่ตกค้าง ปกติแล้วระยะเวลาการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวอยู่ในช่วง 1-2 เดือน หรืออาจเก็บได้ 20-40 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและสาย พันธุ์ที่ปลูกขณะนั้น หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วฝักยาวแล้วให้นําเข้าร่มทันที ไม่ควรวางไว้กลางแดด แล้วนําบรรจุในภาชนะ เช่น ตะกร้า หรือเข่งซึ่งบุด้วยวัสดุที่ป้องกันการขูดขีดผลผลิต ได้แก่ ใบตอง หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ทดแทนได้การบรรจุนั้นไม่ควร บรรจุปริมาณมากเกินไป เพราะจะทําให้ผลผลิตบอบช้ําเสียหายได
พันธุ์
 ถั่วฝักยาวด้วง
 ถั่วฝักยาวเส้น
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงในถุงพลาสติกใส
 มัดกําละ 200 กรัม แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกจํานวน 10 หรือ 20 กํา น้ําหนักร่วม 2 ก.ก. หรือ 4 ก.ก.
 มัดกําละ 500 ก. แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติก จํานวน 10 หรือ 20 กํา น้ําหนักร่วม 5 ก.ก. หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 ใส่ถุงพลาสติกถุงละ 200 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่อง จํานวน 10 หรือ 20 ถุง รวมน้ําหนัก 2 ก.ก. หรือ 4 ก.ก.
 ใส่ถุงพลาสติกถุงละ 500 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่อง จํานวน 10 หรือ 20 ถุง รวมน้ําหนัก 5 ก.ก. หรือ 10 ก.ก