เกษตรอินทรีย์ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

วางระบบ เกษตรอินทรีย์ การขอใบรับรองพืชอินทรีย์ smart farmer ออร์แกนิค organic

การขอใบรับรองพืชอินทรีย์

กรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว

โดยกรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้ออกใบรับรองผลิตผลพืชอินทรีย์ และ กรมการข้าวเป็นผู้ออกใบรับรองผลิตผลข้าวอินทรีย์ในนามหน่วยงานของรัฐบาล ผู้ประสงค์จะได้ใบรับรองต้องปฏิบัติ ดังนี้

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (สมพ.)
กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 7520 โทรสาร 0 2940 5472

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 1970

สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
— กรอกข้อความตามแบบที่กำหนด
— กรมวิชาการเกษตร หรือ กรมการข้าวจะส่งเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบกระบวนการผลิต พร้อมเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และผลิตผลมาวิเคราะห์
— หากได้มาตรฐานตามที่วางไว้จะออกใบรับรองให้
— ขณะนี้ยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สำนักงานมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์

เป็นผู้ออกใบรับรองผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในนามของภาคเอกชน ผู้ประสงค์จะได้
ใบรับรองให้ติดต่อไปที่

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
102 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2952 6677, 0 2580 0934 และ 08 6892 3162
E-mail: [email protected]

ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของต่างประเทศ

ปัจจุบันมีองค์กรตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศที่มา
ดำเนินการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ดังนี้

 1. บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด
  716 อาคารพญาไท ชั้นที่ 7 เลขที่ 31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
  เขตราชเทวี กทม.10400
  โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2640 1568
  E-mail: [email protected]
  www.bioagricert-thai.org
 2. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (กรุงเทพฯ)
  เลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี
  เขตยานนาวา กทม. 10120
  โทรศัพท์ : 0 2286 4120 โทรสาร : 0 2287 2570
  E-mail: [email protected]
  www.omicbangkok.com
 3. บริษัท Control Union World Group (Thailand) จำกัด
  เลขที่ 9 หมู่ 9 ซอยลาซาน 77 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา
  เขตบางนา กทม.10260
  โทรศัพท์ : 0 2361 1960 โทรสาร : 0 2361 1970
  www.controlunion.com
 4. บริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด
  เลขที่ 100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10260
  โทรศัพท์ : 0 2678 1813 โทรสาร : 0 2678 1362
  www.sgs.co.th