ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ต้นหอมญี่ปุ่น

การส่งออก ต้นหอมญี่ปุ่น มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ต้นหอมญี่ปุ่น
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) เนกิ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Japanese bunching onion
ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium fistulosum L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VA 0387
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ต้นหอมญี่ปุ่น เป็นพืชล้มลุก คล้ายต้นหอมทั่วไป แต่มีขนาดใหญ่กว่า ใบมีลักษณะเป็นหลอดยาว คล้ายใบหอมขนาดใหญ่ มีจํานวน 6-7 ใบต่อต้น ปลายใบจะมีสีเขียวเข้ม เขียวอ่อนไล่ลงมาจนถึงหัว จะมีสีขาว
วิธีการเลือกซื้อต้นหอมญี่ปุ่นให้ได้คุณภาพดี คือ ลําต้นมีลักษณะกลมยาวสีขาว ไม่มีรอยช้ํา รอยหัก หรือเน่าเสีย
คำแนะน าหลังการเก็บเกี่ยว
ต้นหอมญี่ปุ่น ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูก 60-80 วัน หัวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-8 ซม. เลือกหัวที่มีทรงกลม ไม่มีรอยแตก หรือรอยแผล ตัดใบออกให้เหลือก้านใบไม่เกิน 3 ซม. ล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง
ชนิด
 ต้นหอมญี่ปุ่น
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงใน กล่องกระดาษหรือถุงพลาสติก
 บรรจุกล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกมัดกําหรือบรรจุใส่ ถุงพลาสติก แล้วใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 มัดกําหรือบรรจุใส่ถุงพลาสติก 500 หรือ 1,000 กรัม แล้วบรรจุให้ได้น้ําหนัก 10 ก.ก