ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ใบขี้เหล็ก

การส่งออก ใบขี้เหล็ก มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ใบขี้เหล็ก
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ขี้เหล็กใหญ่ ขี้เหล็กแก่น
ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กบ้าน ผักจี้ลี้
แมะขี้แหละพะโด ยะหา
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Cassod tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna siamea (Lam.)
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VL 3295
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ต้นขี้เหล็ก เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงปานกลาง ใบขี้เหล็กมีลักษณะเป็นช่อแบบขนนก ช่อติดเรียงสลับ รูปทรงของใบทั้งหมดเป็นรูปรีหรือรูปไข่ ดอกมีสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อใหญ่ๆ ตามปลายกิ่ง กลีบจะ งุ้มเป็นรูปช้อน แต่ละกลีบไม่ติดกัน ดอกในกลุ่มเดียวกันจะบานไม่พร้อมกัน โดยจะบานจากดอกที่อยู่ โคนช่อไปปลายช่อ
วิธีการเลือกซื้อดอกขี้เหล็กให้ได้คุณภาพดี คือ มีลักษณะเป็นช่อ ดอกและใบสด ไม่ร่วงหรือเหี่ยว
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ใบขี้เหล็กควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 12 เดือน ล้างน้ําให้สะอาดและสะเด็ดน้ําให้แห้ง บรรจุใส่ถุงสําหรับเก็บผักผลไม้ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส
ชนิด
 ใบขี้เหล็ก
 ดอกขี้เหล็ก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงใน ถุงพลาสติก
 บรรจุถุงพลาสติก น้ําหนัก 1, 3 หรือ 5 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุลงใน ถุงพลาสติกแล้วบรรจุใส่กล่องโฟม
 บรรจุถุงพลาสติก น้ําหนัก 100 หรือ 200 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่องโฟมให้ได้น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.